הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה / מים לאלפי מנשה

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום