Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לראש העין
 
**את מספר חשבון המשלם יש להקליד
ללא הספרה "0" בתחילה.


מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום


שובר תשלום  ארנונה ראש העין