הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה אינטרנט לגדרות - מ.א


מספר חשבון

מספר שובר/מסלקה


סכום לתשלום