הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה / מים לבית אריה
 

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום


שובר תשלום  ארנונה / מים בית אריה