הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים / ביוב לאלפי מנשה
תשלום עבור מים/ביוב

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום