Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים / ביוב לאלפי מנשה
תשלום עבור מים/ביוב

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום


שובר תשלום  מים / ביוב אלפי מנשה