הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה / מים לקדומים
הזן מס' מסלקה ללא האפסים בתחילת המס'


מספר חשבון משלם

מסלקה


סכום


שובר תשלום  ארנונה / מים קדומים