הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום שילוט אינטרנט לקרית ביאליק

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום


שובר תשלום  שילוט אינטרנט קרית ביאליק