Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום שילוט אינטרנט לקרית ביאליק

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום


דוגמה לשובר תשלום  שילוט אינטרנט קרית ביאליק