Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום אגרת חינוך לכפר יונה
 


מספר משלם / מספר חשבון

מספר שובר


סכום


דוגמה לשובר תשלום  אגרת חינוך כפר יונה