Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חשבון תקופתי - גז לדורגז (מרכז, גליל, י-ם, דרום)


מספר צרכן

מספר חשבונית


סכום


דוגמה לשובר תשלום  חשבון תקופתי - גז דורגז (מרכז, גליל, י-ם, דרום)