הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום שלטים אינטרנט לתל אביב-יפו


מספר חשבון לקוח

מספר שובר


סכום


שובר תשלום  שלטים אינטרנט תל אביב-יפו