Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום שלטים אינטרנט לתל אביב-יפו


מספר חשבון לקוח

מספר שובר


סכום


דוגמה לשובר תשלום  שלטים אינטרנט תל אביב-יפו