הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום אגרת שילוט לבת ים

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום