Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה / מים לאלפי מנשה

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום


שובר תשלום  ארנונה / מים אלפי מנשה