Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים / ביוב לקולחי משגב
יש להזין מספר שובר ללא אפסים בתחילת השובר


קוד משלם

מספר שובר


סכום


דוגמה לשובר תשלום  מים / ביוב קולחי  משגב