הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים / ביוב לקולחי משגב
יש להזין מספר שובר ללא אפסים בתחילת השובר


מספר חשבון לקוח

מספר שובר


סכום