Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום אגרת חינוך לראשון לציון
 

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום


דוגמה לשובר תשלום  אגרת חינוך ראשון לציון