הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לתל אביב

מספר חשבון לקוח

מספר שובר


סכום לתשלום