Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום דוח חניה לתל אביב חניה
יש להקליד מספר דוח ללא רווחים או מקפים
תשלום עבור דוח חניה רגיל .
במידה ומופיעה הספרה 0
בתחילת מספר הדו"ח, יש
להקליד ללא ה0 בהתחלה.
 

מספר רכב

מספר דוח


סכום לתשלום


שובר תשלום  דוח חניה תל אביב חניה