הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום דוח חניה לתל אביב חניה
יש להקליד מספר דוח ללא רווחים או מקפים
תשלום עבור דוח חניה רגיל .
במידה ומופיעה הספרה 0
בתחילת מספר הדו"ח, יש
להקליד ללא ה0 בהתחלה.
 

מספר רכב

מספר דוח


סכום לתשלום