Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה תקופתית אינטרנט לקרית ביאליק

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום


דוגמה לשובר תשלום  ארנונה תקופתית אינטרנט קרית ביאליק