הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לכפר יונה

מספר משלם

מספר מסלקה


סכום