Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לירושלים
לתשלום ארנונה שנתית / תקופתית  יש להזין מספר
 מסלקה רלוונטי לסוג התשלום.

ניתן לחלק לתשלומי קרדיט
רק בכרטיסי ויזה, ויזה לאומי ודיינרס

מס' חשבון משלם

מספר אסמכתא
סכום


שובר תשלום  ארנונה ירושלים