Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חינוך לבקעת הירדן
 


מספר משלם

מספר מסלקה / שובר


סכום


דוגמה לשובר תשלום  חינוך בקעת הירדן