Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חינוך למודיעין


מספר חשבון משלם

מספר מסלקה / שובר


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  חינוך מודיעין