הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה ללהבים
 


מספר חשבון

מספר מסלקה/שובר


סכום