הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לראשון לציון
לתשלום ארנונה בלבד

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום


שובר תשלום  ארנונה ראשון לציון