Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לחוף הכרמל
במידה ומופיעה הספרה "0"
בתחילת מספר המסלקה יש
להקלידו ללא ה"0".


מספר חשבון

מספר מסלקה


סכום


דוגמה לשובר תשלום  ארנונה חוף הכרמל