Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום גז למרכז הגז
 יש להקליד את מספר החשבונית
ללא "ס" בתחילה.


מספר חשבון/צרכן

מספר חשבונית


סכום לתשלום


שובר תשלום  גז מרכז הגז