הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה / מים לרמלה
 


מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום


שובר תשלום  ארנונה / מים רמלה