הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לקרית ארבע
 


מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום