Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חשבון תקופתי-גז לרם גז-דורגז השרון
 


מספר צרכן

מספר חשבונית


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  חשבון תקופתי-גז רם גז-דורגז השרון