הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חשבון תקופתי גז לדוגז שיווק
במידה ומופיעה הספרה 0
בתחילת מספר החשבונית,
יש להקליד ללא ה0 בהתחלה.

מספר צרכן

מספר חשבונית


סכום לתשלום