Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מיסים / חינוך / שמירה / שילוט למכבים / רעות
 


מספר חשבון

מספר מסלקה


סכום


דוגמה לשובר תשלום  מיסים / חינוך / שמירה / שילוט מכבים / רעות