Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חשבון גז תקופתי לאמישראגז נתניה - דוגית
יש להוריד את האפסים מתחילת
מספרי הצרכן והחשבונית


מספר צרכן

מספר חשבונית


סכום לתשלום