Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חשבון גז תקופתי לאמישראגז נתניה - דוגית
יש להוריד את האפסים מתחילת
מספרי הצרכן והחשבונית


מספר צרכן (ללא הספרה 0 בהתחלה)

מספר חשבונית (ללא הספרה 0 בהתחלה)


סכום לתשלום