הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים / ביוב לקרית חיים - ועד
 לתשלום מים / ביוב בלבד

מספר צרכן

מספר אסמכתא


סכום לתשלום