Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים / ביוב לקרית חיים - ועד
 לתשלום מים / ביוב בלבד

מספר צרכן

מספר אסמכתא


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  מים / ביוב קרית חיים - ועד