הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לשפיר
 

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום