הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים / ביוב לשפיר
 

מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום


שובר תשלום  מים / ביוב שפיר