Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה / מים לקרית אונו
 


מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום


שובר תשלום  ארנונה / מים קרית אונו