Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום חינוך לקרית אונו
 


מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  חינוך קרית אונו