הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים/ביוב לקדומים
 הזן מס' מסלקה ללא האפסים בתחילת המס'


מספר חשבון משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום