הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום דוח חניה לירושלים
ניתן לחלק לתשלומי קרדיט
רק בכרטיסי ויזה, ויזה לאומי ודיינרס

מס' דוח / מס' הודעה

אסמכתא / מסלקה
סכום


שובר תשלום  דוח חניה ירושלים