Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום גז לפזגז אזור מרכז (רמלה)

יש להקיש מס' צרכן ומס' חשבונית ללא אפסים 00 בהתחלה.


מספר צרכן

מספר חשבונית


סכום