Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום גז לפז גז סניף מרכז (רמלה)

יש להקיש מס' צרכן ומס' חשבונית ללא אפסים 00 בהתחלה.


מספר צרכן

מספר חשבונית






סכום