Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים למקורות חברת המים הלאומית

מספר צרכן

מספר חשבונית


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  מים מקורות חברת המים הלאומית