הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לאבן יהודה

נא להקליד מספר מסלקה ללא "0" בהתחלה


מספר משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום