Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום הזמנת שומת השבחה/מכתב מידע לתל-אביב-יפו
אנא בדוק האם השובר בתוקף ובאם הסכום לתשלום הינו עד 50,000 ש"ח
מספר פניה

מספר שובר


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  הזמנת שומת השבחה/מכתב מידע תל-אביב-יפו