Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום תיק מידע לתל-אביב-יפו
אנא בדוק האם השובר בתוקף ובאם הסכום לתשלום הינו עד 50,000 ש"ח
מספר פניה/בקשה/ת.ז. עורך

מספר שובר


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  תיק מידע תל-אביב-יפו