Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום אגרות והיטלי פיתוח לתל-אביב-יפו
אנא בדוק האם השובר בתוקף ובאם הסכום לתשלום הינו עד 50,000 ש"ח
מספר תיק אופ

מספר שובר


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  אגרות והיטלי פיתוח תל-אביב-יפו