Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום היטל השבחה לתל-אביב-יפו
אנא בדוק האם השובר בתוקף ובאם הסכום לתשלום הינו עד 50,000 ש"ח
מספר תיק היטל השבחה

מספר שובר


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  היטל השבחה תל-אביב-יפו