Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מי אביבים (תל אביב) אגרות ודמי הקמה למי אביבים (תל אביב)
אנא בדוק האם השובר בתוקף ובאם הסכום לתשלום הינו עד 50,000 ש"ח
מספר תיק אופ

מספר שובר


סכום לתשלום


שובר תשלום  מי אביבים (תל אביב) אגרות ודמי הקמה מי אביבים (תל אביב)