הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לכפר תבור

מספר משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום