הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום מים לעמק לוד מועצה אזורית

מספר משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום