הזנת פרטי חשבון
הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום ארנונה לבאר טוביה מ.א

מספר משלם

מספר מסלקה


סכום לתשלום